Verwerkersovereenkomst

Home > Verwerkersovereenkomst

Daling tot 1% in loonkosten

Nulla rutrum enim sed turpis facilisis

Meer dan 75.000 gebruikers!

Nulla rutrum enim sed turpis facilisis

Zeer eenvoudig in gebruik

Nulla rutrum enim sed turpis facilisis

VERWERKERSOVEREENKOMST

RW RETAIL SOLUTIONS

Bestaande uit:
Deel 1. Data Pro Statement
Deel 2. Standaardclausules voor verwerkingen

 

DEEL 1: DATA PRO STATEMENT
Dit Data Pro Statement vormt samen met de Standaardclausules voor verwerkingen de verwerkersovereenkomst voor de PMT (Personeel Management Tool) van RW Retail Solutions.

ALGEMENE INFORMATIE
1. Dit Data Pro Statement is opgesteld door:
RW Retail Solutions B.V.
De Smidse 2
3831NT LEUSDEN
In de rest van dit document genoemd: Data Processor

Voor vragen over dit Data Pro Statement kan contact opgenomen worden met:
R. Huber <privacy@retailsolutions.nl>
Tel: 033-7110417

2. Dit Data Pro Statement geldt vanaf 21 juni 2018
De in dit Data Pro Statement omschreven beveiligingsmaatregelen passen wij regelmatig aan om ten aanzien van data protectie steeds voorbereid en actueel te blijven. Wij houden u op de hoogte van nieuwe versies via onze normale kanalen.

3. Dit Data Pro Statement is van toepassing op de volgende producten en diensten van data processor
PMT (Personeel Management Tool) en aanverwante diensten

4. Omschrijving PMT
PMT is een SAAS oplossing voor retail-organisaties waarmee personeelsplanningen gemaakt worden en loonkosten inzichtelijk gemaakt worden. PMT staat voor Personeel Management Tool. Dit is een web-based (SAAS-)applicatie ontwikkeld voor retail organisaties om, met name, de planning van medewerkers binnen de betreffende organisatie te verbeteren en loonkosten inzichtelijk te maken. Daarnaast kunnen medewerkers o.a. ook verlof aanvragen, vervanging zoeken en hun beschikbaarheid opgeven via PMT.

5. Beoogd gebruik
PMT is ontworpen en ingericht om er de volgende soort gegevens mee te verwerken:
• Adresgegevens van medewerkers van de klantorganisatie: t.b.v. communicatie tussen medewerker en klantorganisatie
• Contactgegevens van medewerkers van de klantorganisatie: t.b.v. communicatie tussen medewerker en klantorganisatie
• Geslacht van medewerkers van de klantorganisatie: t.b.v. communicatie tussen medewerker en klantorganisatie
• Geboortedatum van medewerkers: t.b.v. loonkosten bepaling, cao regels
• Contractgegevens van medewerkers: t.b.v. loonkosten bepaling
• Beschikbaarheid en afwezigheid van medewerkers: t.b.v. planning
• Roosters van medewerkers: t.b.v. planning
• Tijdregistratie van medewerkers: t.b.v. loonkosten bepaling
• Beoordelingen van uitgevoerde taken/diensten: t.b.v. planning

In PMT is geen rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of verwerking van gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Verwerken van deze gegevens met het PMT door opdrachtgever is ter eigen beoordeling door opdrachtgever. Een uitzondering hierop is de BSN welke wordt opgevraagd binnen de sollicitatie module van PMT, vanuit de grondslag wettelijke verplichting (belastingwetgeving).

6. Data processor heeft bij het ontwerpen van PMT privacy by design op de volgende wijze toegepast:
• Data minimalisatie: Slechts die gegevens worden verwerkt en gevraagd die noodzakelijk zijn voor het beoogd gebruik van PMT.
• Role based access: Het rol-gebaseerde autorisatiemodel zorgt ervoor dat (persoons)gegevens alleen door daartoe gerechtigde personen kunnen worden ingezien.
• Versleuteling: Alle persoonsgegevens worden versleuteld.
• Audit log: Wie had toegang tot welke gegevens
• Bewaartermijnen: Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
• Anonimiseren: Indien nodig worden persoonsgegevens geanonimiseerd

7. Data processor gebruikt de Data Pro Standaardclausules voor verwerkingen welke is opgenomen in deel 2 van dit document.

8. Data processor verwerkt de persoonsgegevens van zijn opdrachtgevers binnen de EU/EER.

9. Data processor maakt gebruik van de volgende sub-processors:
• True B.V.. Gegevensverwerking vindt plaats binnen de EU/EER.
• AFAS. Gegevensverwerking vindt plaats binnen de EU/EER.

10. Na beëindiging van de overeenkomst met een opdrachtgever verwijdert Data processor de persoonsgegevens die hij voor opdrachtgever verwerkt in principe binnen 3 maanden op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessible).

BEVEILIGINGSBELEID
11. Data processor heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen ter beveiliging van zijn product of dienst:
• Fysieke toegang
 Sleutelbeheer
• Toegangscontrole systemen
 Geheimhoudingsverklaring medewerkers RW Retail Solutions
 VOG medewerkers RW Retail Solutions
 Gebruik VPN software
 Gebruik van softwarematige firewall
 Toewijzing individuele gebruikersnamen en wachtwoorden
• Integriteitscontrole
 Systemen maken gebruik van anti-virus software
 Periodieke penetratie testen
 Gedocumenteerde procedure voor melding beveiligingsincidenten
• Toegangscontrole tot data
 Gebruik van autorisatiematrix
• Beveiliging van gegevens in transit
 TLS encryptie van alle communicatie
• Toezicht op invoer van gegevens
 Registratie van invoeren, wijzigen en verwijderen van data
 Herleidbaarheid van invoer, wijzigen en verwijderen van data tot een individuele gebruiker
 Pseudonimiseren van persoonsgegevens (encryptie)
• Beschikbaarheid
 Volledig redundante uitvoering van productie systemen
 Data backup
 Real-time monitoring
 Disaster/recovery protocol
• Gescheiden verwerking
 Logische (softwarematige) scheiding van gegevens van klanten

12. Data processor heeft zich geconformeerd aan het volgende Information Security Management System (ISMS):
• ISAE 3402

13.• Data processor heeft de volgende certificeringen
• ISAE 3402 Type II certificaat

DATALEKPROTOCOL
14. In geval van een datalek wordt het volgende protocol gevolgd:

• Er wordt eerst bepaald of er inderdaad sprake is van een datalek. Als er geen gevolgen zijn voor persoonsgegevens, is er geen sprake van een datalek.
• De data processor roept een crisis team bijeen, samengesteld uit medewerkers uit de organisatie van de data processor.
• Er worden maatregelen genomen om het lek te stoppen of de gevolgen daarvan te beperken.
• De opdrachtgever wordt zonder onredelijke vertraging geïnformeerd. De volgende onderwerpen worden tenminste opgenomen in de melding:
 Soort incident
 Samenvatting van het incident
 Indien het incident plaatsvond bij een sub verwerker: de naam van de sub-verwerker
 Het aantal personen waarvan de persoonsgegevens zijn betrokken
 Het tijdstip van de inbreuk
 De aard van de inbreuk
 Het type persoonsgegevens van toepassing bij de inbreuk
 De gevolgen die de inbreuk kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen
 De genomen technische en/of organisatorische maatregelen om de inbreuk aan te pakken en om verdere inbreuken te voorkomen
 Aangeven of de persoonsgegevens op het moment van ontdekken van het datalek versleuteld, gehasht waren, of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk voor onbevoegden waren. Zo ja, dan wordt de manier ook vermeld.

DEEL 2: STANDAARDCLAUSULES VOOR VERWERKINGEN
versie: januari 2018
Vormt samen met het Data Pro Statement de verwerkersovereenkomst en is een bijlage bij de Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen zoals toepasselijke algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES
Onderstaande begrippen hebben in deze Standaardclausules voor verwerkingen, in het Data Pro Statement en in de Overeenkomst de volgende betekenis:
1.1 Autoriteit Persoonsgegevens (AP): toezichthoudende autoriteit, zoals omschreven in artikel 4, sub 21 Avg.
1.2 Avg: de Algemene verordening gegevensbescherming.
1.3 Data Processor: partij die als ICT-leverancier in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst als verwerker Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van diens Opdrachtgever.
1.4 Data Pro Statement: statement van Data Processor waarin hij onder andere informatie geeft met betrekking tot het beoogd gebruik van zijn product of dienst, getroffen beveiligingsmaatregelen, subverwerkers, datalekken, certificeringen en omgang met rechten van Data subjects.
1.5 Data subject (betrokkene): een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
1.6 Opdrachtgever: partij in wiens opdracht Data Processor persoonsgegevens verwerkt. De Opdrachtgever kan zowel verwerkingsverantwoordelijke (“controller”) zijn als een andere verwerker.
1.7 Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Data Processor geldende overeenkomst, op basis waarvan de ICT-leverancier diensten en/of producten levert aan Opdrachtgever, waarvan de verwerkersovereenkomst onderdeel vormt.
1.8 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals omschreven in artikel 4, sub 1 Avg, die Data Processor in het kader van de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst verwerkt.
1.9 Verwerkersovereenkomst: deze Standaardclausules voor verwerkingen, die tezamen met het Data Pro Statement (of vergelijkbare informatie) van Data Processor de verwerkersovereenkomst vormen als bedoeld in artikel 28, lid 3 Avg.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN
2.1 Deze Standaardclausules voor verwerkingen zijn van toepassing op alle verwerkingen van Persoonsgegevens die Data Processor doet in het kader van de levering van zijn producten en diensten en op alle Overeenkomsten en aanbiedingen. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Het Data Pro Statement, en met name de daarin opgenomen beveiligingsmaatregelen, kan van tijd tot tijd door Data Processor worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Data Processor zal Opdrachtgever van significante aanpassingen op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever in redelijkheid niet akkoord kan gaan met de aanpassingen, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 30 dagen na kennisgeving van de aanpassingen de verwerkersovereenkomst schriftelijk gemotiveerd op te zeggen.
2.3 Data Processor verwerkt de Persoonsgegevens namens en in opdracht van Opdrachtgever overeenkomstig de met Data Processor overeengekomen schriftelijke instructies van Opdrachtgever.
2.4 Opdrachtgever, dan wel diens klant, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg, heeft de zeggenschap over de verwerking van de Persoonsgegevens en heeft het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens vastgesteld.
2.5 Data Processor is verwerker in de zin van de Avg en heeft daarom geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens en neemt derhalve geen beslissingen over onder meer het gebruik van de Persoonsgegevens.
2.6 Data Processor geeft uitvoering aan de Avg zoals neergelegd in deze Standaardclausules voor verwerkingen, het Data Pro Statement en de Overeenkomst. Het is aan Opdrachtgever om op basis van deze informatie te beoordelen of Data Processor afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de Avg voldoet en de bescherming van de rechten van Data subjects voldoende zijn gewaarborgd.
2.7 Opdrachtgever staat er tegenover Data Processor voor in dat hij conform de Avg handelt, dat hij zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligt en dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.
2.8 Een aan Opdrachtgever door de AP opgelegde bestuurlijke boete kan niet worden verhaald op Data Processor, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bedrijfsleiding van Data Processor of indien wettelijke regelgeving bepaalt dat verhalen op Data Processor van toepassing is.

ARTIKEL 3. BEVEILIGING
3.1 Data Processor treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals omschreven in zijn Data Pro Statement. Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft Data Processor rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van zijn producten en diensten, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Data subjects die hij gezien het beoogd gebruik van zijn producten en diensten mocht verwachten.
3.2 Tenzij expliciet anders vermeld in het Data Pro Statement is het product of de dienst van Data Processor niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van Persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten.
3.3 Data Processor streeft ernaar dat de door hem te treffen beveiligingsmaatregelen passend zijn voor het door Data Processor beoogde gebruik van het product of de dienst.
3.4 De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, rekening houdend met de in artikel 3.1 genoemde factoren een op het risico van de verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.
3.5 Data Processor kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden. Data Processor zal belangrijke wijzigingen vastleggen, bijvoorbeeld in een aangepast Data Pro Statement, en zal Opdrachtgever waar relevant van die wijzigingen op de hoogte stellen.
3.6 Opdrachtgever kan Data Processor verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. Data Processor is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in zijn beveiligingsmaatregelen. Data Processor kan de kosten verband houdende met de op verzoek van Opdrachtgever doorgevoerde wijzigingen in rekening brengen bij Opdrachtgever. Pas nadat de door Opdrachtgever gewenste gewijzigde beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door Partijen, heeft Data Processor de verplichting deze beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te implementeren.

ARTIKEL 4. INBREUKEN IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS
4.1 Data Processor staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. Indien Data Processor een inbreuk in verband met Persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 4 sub 12 Avg) ontdekt, zal hij Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging informeren. In het Data Pro Statement (onder datalekprotocol) is vastgelegd op welke wijze Data Processor Opdrachtgever informeert over inbreuken in verband met Persoonsgegevens.
4.2 Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever, of diens klant) om te beoordelen of de inbreuk in verband met Persoonsgegevens waarover Data Processor heeft geïnformeerd gemeld moet worden aan de AP of Data subject. Het melden van inbreuken in verband met Persoonsgegevens, die op grond van artikel 33 en 34 Avg moeten worden gemeld aan de AP en/of Data subjects, blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever of diens klant). Data Processor is niet verplicht tot het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens aan de AP en/of de Betrokkene.
4.3 Data Processor zal, indien nodig, nadere informatie verstrekken over de inbreuk in verband met Persoonsgegevens en zal zijn medewerking verlenen aan noodzakelijke informatievoorziening aan Opdrachtgever ten behoeve van een melding als bedoeld in artikel 33 en 34 Avg.
4.4 Data Processor kan de redelijke kosten die hij in dit kader maakt in rekening brengen bij Opdrachtgever tegen zijn dan geldende tarieven.

ARTIKEL 5. GEHEIMHOUDING
5.1 Data Processor waarborgt dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid Persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht hebben.
5.2 Data Processor is gerechtigd de Persoonsgegevens te verstrekken aan derden, indien en voor zover verstrekking noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie.
5.3 Alle door Data Processor aan Opdrachtgever verstrekte toegangs- en/of identificatiecodes, certificaten, informatie omtrent toegangs- en/of wachtwoordenbeleid en alle door Data Processor aan Opdrachtgever verstrekte informatie die invulling geeft aan de in het Data Pro Statement opgenomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn vertrouwelijk en zullen door Opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde medewerkers van Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever ziet erop toe dat zijn medewerkers de verplichtingen uit dit artikel naleven.

ARTIKEL 6. LOOPTIJD EN BEËINDIGING
6.1 Deze verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van de Overeenkomst en iedere daaruit voortkomende nieuwe of nadere overeenkomst, treedt in werking op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.
6.2 Deze verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij beëindiging van de Overeenkomst of enige nieuwe of nadere overeenkomst tussen partijen.
6.3 Data Processor zal, in geval van einde van de verwerkersovereenkomst, alle onder zich zijnde en van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens binnen de in het Data Pro Statement opgenomen termijn verwijderen op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessable), of, indien overeengekomen, in een machine leesbaar formaat terugbezorgen Opdrachtgever.
6.4 Data Processor kan eventuele kosten die hij maakt in het kader van het in artikel 6.3 gestelde in rekening brengen bij Opdrachtgever. Hierover kunnen nadere afspraken worden neergelegd in het Data Pro Statement.
6.5 Het bepaalde in artikel 6.3 geldt niet indien een wettelijke regeling het geheel of gedeeltelijk verwijderen of terugbezorgen van de Persoonsgegevens door Data Processor belet. In een dergelijk geval zal Data Processor de Persoonsgegevens enkel blijven verwerken voor zover noodzakelijk uit hoofde van zijn wettelijke verplichtingen. Het bepaalde in artikel 6.3 geldt eveneens niet indien Data Processor verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg is ten aanzien van de Persoonsgegevens.

ARTIKEL 7. RECHTEN DATA SUBJECTS, DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT (DPIA) EN AUDITRECHTEN
7.1 Data Processor zal, waar mogelijk, zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Opdrachtgever die verband houden met bij Opdrachtgever door Data subjects ingeroepen rechten van Data subjects. Indien Data Processor direct door een Data subject wordt benaderd, zal hij deze waar mogelijk doorverwijzen naar Opdrachtgever.
7.2 Indien Opdrachtgever daartoe verplicht is, zal Data Processor na een daartoe redelijk gegeven verzoek zijn medewerking verlenen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) of een daarop volgende voorafgaande raadpleging zoals bedoeld in artikel 35 en 36 Avg.
7.3 Data Processor kan de naleving van zijn verplichtingen op grond van de verwerkersovereenkomst aantonen door middel van een geldig Data Pro Certificaat of daaraan ten minste gelijkwaardig certificaat of auditrapport (Third Party Memorandum) van een onafhankelijke, deskundige.
7.4 Data Processor zal daarnaast op verzoek van Opdrachtgever alle verdere informatie ter beschikking stellen die in redelijkheid nodig is om nakoming van de in deze verwerkersovereenkomst gemaakte afspraken aan te tonen. Indien Opdrachtgever desondanks aanleiding heeft aan te nemen dat de verwerking van Persoonsgegevens niet conform de verwerkersovereenkomst plaatsvindt, dan kan hij maximaal éénmaal per jaar door een onafhankelijke, gecertificeerde, externe deskundige die aantoonbaar ervaring heeft met het soort verwerkingen dat op basis van de Overeenkomst wordt uitgevoerd, op kosten van de Opdrachtgever hiernaar een audit laten uitvoeren. De audit zal beperkt zijn tot het controleren van de naleving van de afspraken met betrekking tot verwerking van de Persoonsgegevens zoals neergelegd in deze Verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van hetgeen hij aantreft en zal alleen datgene rapporteren aan Opdrachtgever dat een tekortkoming oplevert in de nakoming van verplichtingen die Data Processor heeft op grond van deze verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een afschrift van zijn rapport aan Data Processor verstrekken. Data Processor kan een audit of instructie van de deskundige weigeren indien deze naar zijn mening in strijd is met de Avg of andere wetgeving of een ontoelaatbare inbreuk vormt op de door hem getroffen beveiligingsmaatregelen.
7.5 Partijen zullen zo snel mogelijk in overleg treden over de uitkomsten in het rapport. Partijen zullen de voorgestelde verbetermaatregelen die in het rapport zijn neergelegd opvolgen voor zover dat van hen in redelijkheid kan worden verwacht. Data Processor zal de voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor zover deze naar zijn oordeel passend zijn rekening houdend met de verwerkingsrisico’s verbonden aan zijn product of dienst, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de markt waarin hij opereert, en het beoogd gebruik van het product of de dienst.
7.6 Data Processor heeft het recht om de kosten die hij maakt in het kader van het in dit artikel gestelde in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

ARTIKEL 8. SUBVERWERKERS
8.1 Data Processor heeft in het Data Pro Statement vermeld of, en zo ja welke derde partijen (subverwerkers) Data Processor inschakelt bij de verwerking van de Persoonsgegevens.
8.2 Opdrachtgever geeft toestemming aan Data Processor om andere subverwerkers in te schakelen ter uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.
8.3 Data Processor zal Opdrachtgever informeren over een wijziging in de door de Data Processor ingeschakelde derde partijen bijvoorbeeld middels een aangepast Data Pro Statement. Opdrachtgever heeft het recht bezwaar te maken tegen voornoemde wijziging door Data Processor. Data Processor draagt ervoor zorg dat de door hem ingeschakelde derde partijen zich aan eenzelfde beveiligingsniveau committeren ten aanzien van de bescherming van de Persoonsgegevens als het beveiligingsniveau waaraan Data Processor jegens Opdrachtgever is gebonden op grond van het Data Pro Statement.

ARTIKEL 9. OVERIG
9.1 Deze Standaardclausules voor verwerkingen vormen tezamen met het Data Pro Statement een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Alle rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder begrepen de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en/of beperkingen van aansprakelijkheid, zijn derhalve ook van toepassing op de verwerkersovereenkomst.

Namens Data Processor Namens Opdrachtgever

Verwerkersovereenkomst RW Retail Solutions – v1.2

Ook besparen op uw personeelsplanning?

Marges in de retail zijn ontzettend klein. Een slimme planning van personeel en workforce management kunnen net het verschil maken voor jouw winkel. Ontdek nu hoe makkelijk je kunt besparen met onze Personeels Management Tool.